อบรมและต้อนรับคณะวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เข้าร่วมอบรมและต้อนรับคณะวิจัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, เทศบาลเมืองศรีราชา, เทศบาลเมืองชลบุรี และโโรงเรียนในสังกัดอบจ.ชลบุรี