ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562  ณ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี