การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี กองการศึกษาฯ อบจ.ชลบุรี ได้เข้ารายงานการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านการศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าประกวดในการแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป